Wahai Muslimah, Cintailah Ilmu Syar’i - Salaf Ittiba