Gandeng RS Pura Raharja, Yayasan Syiar Sunnah Gelar Khitan Masal - Salaf Ittiba